free website design templates
Mobirise

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacy is belangrijk. RDG ontwerp & advies gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van onze website omgaan.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met ons of bij een sollicitatie). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.


Privacybeleid

RDG ontwerp & advies verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.


Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

-voor het verrichten van onze dienstverlening;

-voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

-om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten;

-voor het delen via sociale media.

-De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en) van opdracht met RDG ontwerp & advies, de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RDG ontwerp & advies.

RDG ontwerp & advies bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.


Plaats van verwerking en beveiliging


RDG ontwerp & advies verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen op de server van RDG ontwerp & advies (Tjalk 17c, 2411 NZ Bodegraven). RDG ontwerp & advies maakt gebruik van Backup Online van KPN als verwerker. RDG ontwerp & advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.


Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat RDG ontwerp & advies daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Cookies worden ook gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe sociale media omgaan met de verkregen informatie via cookies. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van LinkedIn, Facebook en YouTube.


Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via deze cookies krijgt RDG ontwerp & advies inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan RDG ontwerp & advies het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics.


Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Vragen en recht op inzage en correctie

Voor vragen, inzage of correctie van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Benno Muijt of Guido de Gier via telefoonnummer 0172-611878 of info@rdgontwerp.nl. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright 2019 RDG ontwerp & advies B.V. - All Rights Reserved - Privacyverklaring